Obiective şi ţinte strategice

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea serviciilor educaționale de calitate prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, prin derularea de programe specifice în vederea creșterii performanțelor școlare ale elevilor, în sprijinul scăderii ratei de abandon la nivelul liceului, creșterii ratei de participare la examenul de bacalaureat și al creșterii procentului de promovare la examenul de bacalaureat cu 2% în fiecare an.

Proiectul se corelează cu Planul de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2015 – 2019, țintele strategice si obiectivele specifice ale acestora.

Acestea sunt:

ȚINTĂ STRATEGICĂ 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A CALITĂȚII, LA NIVELUL TUTUROR DEPARTAMENTELOR INSTITUȚIEI vizează inovații didactice pentru adaptarea la nevoile de dezvoltare personală și profesională ale elevilor prin Obiectivul 1.3– Asigurarea la nivelul unității de învățământ a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, prin derularea de programe specifice. Activitatea 1 a proietului – Derularea de Ore remediale pentru elevii din grupul țintă se corelează cu ținta strategica 1 și cu obiectivul general al proiectului, prin orele remediale se dorește creșterea rezultatelor școlare ale elevilor și creșterea ratei de promovare a elevilor cuprinși în programul de educație remedială.

ȚINTĂ STRATEGICĂ 2: PROMOVAREA DIMENSIUNII EUROPENE ȘI A EGALITĂȚII DE SANSE ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR, vizează prevenirea și combaterea absenteismului prin Obiectivul 2.2 –  Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, creșterea siguranței elevilor în mediul școlar la nivelul

învățământului preuniversitar și Obiectivul 2.3 – Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe/proiecte care vizează creșterea performanțelor elevilor . Activitatea 1 – Derularea de Ore remediale pentru elevii din grupul țintă, Activitatea 3 – Informarea Si Consilierea Profesionala, Medierea Pe Piata Muncii, și  Activitatea extracurriculara 1: Derularea de activitati de instruire și educație nonformală și informală cu elevii beneficiari, ajută la îndeplinirea obiectivului general al proiectului si este corelat cu Tinta strategică 2.

ȚINTĂ STRATEGICĂ 3: PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE PE PLAN LOCAL, NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL vizeză prin Obiectiv 3.1,  Deschiderea școlii către societate și mediul social, economic, cultural și Stabilirea de relații instituționale cu instituții și organizatii cu rol în conceperea, furnizarea și evaluarea serviciilor educaționale oferite. Obiectivul general al proiectului este corelat cu tinta strategica 3, deoarece prin, Activitatea 2: Evaluarea aptitudinilor si intereselor beneficiarilor, Activitatea 3: Informarea si consilierea profesionala, medierea pe piata muncii, Activitatea extracurriculara 1: Derularea de activitati de instruire și educație nonformală și informală cu elevii beneficiari, se stabilesc relații cu organizații care furnizează servicii educaționale noi și prin aceste servicii oferite de organizații abilitate se urmărește prevenirea abandonului școlar și creșterea rezultatelor școlare ale elevilor participanți.

ȚINTĂ STRATEGICĂ 4: DIVERSIFICAREA OFERTEI DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, ÎN SENSUL PROMOVĂRII EDUCAȚIEI INTERCULTURALE, CIVICE ȘI ECOLOGICE .

Obiectivul general al proiectului este corelat cu Tinta strategica 4 deoarece prin  Activitatea 2: Evaluarea aptitudinilor si intereselor beneficiarilor, Activitatea 3: Informarea si consilierea profesionala, medierea pe piata muncii, Activitatea extracurriculara 1: Derularea de activitati de instruire și educație nonformală și informală cu elevii beneficiari, se va difersifica oferta de activități extrașcolare și se va reduce abandonul școlar.

Activitățile proiectului generează un efect pozitiv pe termen lung asupra beneficiarilor din grupul țintă deoarece le dezvoltă  competențele cheie și profesionale și le crește șansele de integrare pe piața muncii.

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1: Furnizarea a 4 tipuri de activități pedagogice și de sprijin pentru dezvoltarea competențelor necesare promovării la examenul de bacalaureat în vederea creșterii cu 2% a ratei de promovabilitate în fiecare an.

Obiectiv specific 2: Derularea a 4 tipuri de activități extracurriculare în vederea combaterii și prevenirii abandonului școlar și absenteismului cu 2% pentru o perioadă de 48 luni.

Obiectiv specific 3: Consilierea si evaluarea aptitudinilor cognitive a 120 elevi incluși în grupul țintă al proiectului în vederea creșterii performanțelor școlare și îmbunătățirii ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 3% în fiecare an, pentru o perioada de 48 luni.

Obiectiv specific 4: Renovarea și dotarea a două  Săli de pregătire școlară în vederea desfășurării activităților proiectului, pentru o perioada de 48 luni.